Jdi na obsah Jdi na menu
 


Založení sboru

V historických pramenech nejsou údaje o založení hasičského sboru jednoznačné. Ve staré obecní kronice se uvádí rok 1892, ale tento zápis byl proveden dodatečně s podpisem tehdejšího starosty Františka Poslušného, pravděpodobně až v roce 1895. Uvádí se zde, že zakladatelem sboru byl zdejší učitel Josef Müller, který napsal stanovy. K zápisu je připojena poznámka Františka Zeldy: "Divím se proč p. učitel nam vyše položenu poznamku o založení zboru vavříny uzmul. Vždyt on jako obecní tajemník nam z jiných stanovy jen opsal aniž se stal hasičem, tím méně jakymsi zakladatelem. Zelda".

V knize protokolů hasičského sboru je uvedeno datum schválení stanov 18. dubna 1891 číslo 12909 v Brně, kde jednička na konci letopočtu je přepsána. Původní letopočet nelze zjistit. Ustavující schůze se konala dne 29. května 1893. Starostou sboru byl zvolen František Zelda, místostarostou Josef Urban, velitelem Antonín Hlobil a jednatelem Antonín Fajgar. Sbor měl 28 členů. Protektorem sboru se stal hrabě Leopold Šternberk a přispěl částkou deset zlatých. Od Moravského zemského výboru obdržel sbor dne 30. července 1893 částku 200 zlatých.

První stříkačka

O zakoupení stříkačky se jednalo v roce 1895, nákup se uskutečnil až v roce 1896. Byla to stříkačka s ručním pohonem tažená koňmi a byla zakoupena v Hulíně za 195 zlatých. Sloužila až do roku 1935 a sbor ji vlastní dodnes. V roce 2009 byla tato stříkačka zapůjčena do hasičského muzea v Dřevohosticích.

Po první světové válce se sbor znovu ustavil až 15. února 1920  a během několika let si opatřil novou výzbroj, výstroj a lezecký žebřík.

1930-1945

V roce 1933, u příležitosti 40-ti let trvání sboru, byli vyznamenáni za věrnost Alois Sukup - starosta sboru za 37 let, Alois Plšek  za 35 let, Jan Kolář za 32 let a Eduard Hrdina za 25 let.

25. srpna 1936 byla posvěcena nová motorová stříkačka, kterou hasiči zakoupili od firmy bratří Paříků z Napajedel za 11.000,- Kč. Po svěcení poděkoval bratr náčelník Antonín Šuranský panu faráři, kmotřence a občanstvu. Komtřenkou byla slečna Vlasta Paříková, dcera pana továrníka Oldřicha Paříka z Napajedel, která darovala sboru 500,- Kč. O zakoupení stříkačky se nejvíce zasloužil Antonín Šuranský, Antonín Hlobil, Jan Přikryl, Josef Hubáček, Jan Kolář a Jan Válek.

1945 - 1970

Za protektorátu byla činnost spolků zakázána a valná hromada se sešla až v září roku 1945, za účasti veřejnosti. Členové výboru Alois Sukup, František Šuranský, Josef Hubáček a Jan Přikryl pro stáří odstoupili a přenechali vedení mladším členům. Novým starostou byl zvolen František Kadlec, velitelem Jaroslav Přikryl, jednatelem Jan Válek, pokladníkem Jan Bačuvčík. Do sboru přistoupili František Bartůnek, Oldřich Zelík, Josef Macháň, Antonín Dohnal, Josef Čejka, Leopold Němeček, Jan Válek ml., Ludvík Stojan a Alois Urban ml.

V roce 1949 byla postavena nová zbrojnice, později byl získán aubomobil Tatra 805 a stříkačka PPS 8. Dne 17. dubna 1957 vyšel zákon a požární ochraně, který stanovil nový název hasičů, ze kterých se stali požárníci.

Příklady zásahů při požárech: 1967 - stoh slámy u kostelíka, 1970 střecha domu Ludvíka Urbana, 1975 - stodoly JZD zapáleny bleskem a hlídkování v dalších dnech po požáru, 1987 - požár dílny u Milana Žárského.

1970 - 2000

Koncem sedmdesátých let byl před zbrojnicí postaven nový sušák na hadice. V roce 1986 byla provedena rekonstrukce střechy včetně nové krytiny. Na konci osmdesátých let obdržel sbor přívěs s vybavením a novou stříkačkou PPS 12R. Předsedu sboru Antonína Valoucha a velitele Miroslava Macha vystřídal nový předseda Oldřich Urban a velitel Jaromír Landsfeld.

Sbor zasahoval v listopadu 1992, kdy vznikl požár vepřína od naftového kotle a uhořelo při něm 250 selat.

V letech 1992-1994 byla provedena rekonstrukce elektrických rozvodů a montáž nové sirény na střechu zbrojnice.

Výročí 100 let od založení sboru se oslavovalo v roce 1993. Bylo zvoleno nové vedení sboru, v čele se starostou Josefem Umýsou, velitelem Pavlem Šedou a jednatelem Josefem Machalou. V roce 1994 byl zakoupen obecním úřadem starší automobil IFA 50S a dosavadní Tatra 805 byla prodána do Oldřichovic.

V červenci roku 1997 jsme se podíleli na odstaňování následků katastrofálních záplav. Odčerpánvání vody v Napajedlích a v Otrokovicích se zúčastnilo 20 našich členů. V Otrokovicích se čerpalo nepřetržitě 7 dnů až do poruchy stroje. Zásah trval celkem 12 dnů a členové sboru při něm odsloužili 707 hodin.

2000 - 2005

V roce 2001 byl zvolen starostou Vít Blaha. V telech 2002-2003 probíhala střední rekonstrukce zbrojnice a 20.9.2003 se slavilo 110. výročí založení sboru.

V roce 2004 zakoupil obecní úřad starší sutomobil Avia Furgon a dosluhující IFA byla předána do hasičské sbírky SDH Kvítkovice. V tomto roce doplnila řady dospělých celá nová generace původně dětských členů a s tím přišla do sboru nová chuť i síla do přestavby zbrojnice a pořádání nových, ale již i téměř zapomenutých tradičních akcí.

Nové vedení, ve složení starosta Vít Blaha, velitel Miroslav Vrzala ml. a jednatel Josef Machala bylo zvoleno v roce 2005.

2005 - současnost

V roce 2007 byl původně hliněný sklep pod garáží prohlouben a vybetonován. Bylo započato zavedení stálého přívodu vody do zbrojnice z přilehlé studny a přestavěna místnost s toaletou a umývadlem. Taktéž započala generální oprava stříkačky PPS-12.

V roce 2008 byla generální oprava zásahové stříkačky dokončena a od SDH Oldřichovice byla pro sportovní účely zakoupena druhá PPS-12. Na dvoře byl vybudován septik.  Největší brigáda byla zaměřena na odstranění již nekvalitní dřevěné podlahy v zasedací místnosti a vybudování podlahy betonové - toto probíhalo v dubnu a květnu 2008. Po zapojení stálého čerpadla na vodu ze studny byl poprvé ve zbrojnice zajištěn stálý přívod vody a dokončena místnost s toaletou. Konal se první Karneval.

V roce 2009 probíhaly drobné úpravy ve sklepech, včetně vybudování regálů a revize veškerého materiálu. Stříkačka z Oldřichovic byla generálně upravena pro čistě sportovní využití. Konal se první Hasičský ples. Na výroční členské schůzi za rok 2009 zasedala valná hromada, na které byli zvoleni noví členové výboru sboru na další pětileté období. Starostou byl zvolen Vít Blaha, velitelem Miroslav Vrzala ml., jednatelkou Jana Forbelská, hospodářkou Beáta Sukupová, referentkou žen Petra Vendolská, vedoucím mládeže Lubomír Hanáček ml., referentem materiálně technického zabezpečení Milan Zelík a preventistou Václav Sklenařík. Předsedkyní revizní a kontrolní komise byla zvolena Božena Vrzalová a členy pak Pavel Šeďa a Dušan Vrzala.

V roce 2010 proběhla oprava sušáku na hadice a výměna poklopu studny. Stejně tak došlo k drobných opravám a úpravám hasičského vybavení, včetně vozidla Avia. Na zásahové PPS-12 bylo vyměněno vodní čerpadlo. V létě se ve spolupráci s TJ Sokol Pohořelice konal první Sportovní den a na podzim první Pyžamová párty.

Kromě zvelebení zbrojnice a oživení kultury v obci se sbor rozvíjel také ve sportovní činnosti. Po celou dobu se soutěží účastnilo jak družstvo mužů, tak i družstvo žen. Ženy pravidelně dosahovaly výborných výsledků i na okresní úrovni a v desítkách soutěží se umístily na prvním místě. Od roku 2005 se výsledky obou družstev výrazně zlepšovaly, kdy např. čas v požárním útoku mužů byl v roce 2010 o 13 vteřin lepší, nežli tomu bylo na počátku (2005), což samozřejmě příznivě ovlinila sportovní úprava stříkačky a hasičského vybavení, ale i pravidelné trénování, které probíhalo až třikrát týdně.

Na konci roku 2014 byl starostou zvolen Milan Zelík, Vít Blaha nekandidoval.

V prosinci 2017 rezignoval Milan Zelík na funkci starosty, z důvodu velkého pracovního vytížení mimo obec.

 Valná hromada  sboru zvolila do funkce starosty Aleše Maňáska.

 

Sbor prakticky za celou dobu svého působení pořádá výlety, zábavy, stavění a kácení máje, zájezdy a další akce, kdy se takto stará o východu nové generace. První kroužek mladých hasičů byl založen koncem padesátých let Jaroslavem Přikrylem. Tento kroužek s malými přestávkami funguje dodnes. Jeho dalšími vedoucími byli Josef Čejka, Ladislav Kramoliš, Josef Machala , Lubomír Hanáček ml., Aleš Maňásek, Jana Forbelská – Hanáčková, Tomáš Zelík a Robert Habe.

 

Za odbodí 125 let byl náš sbor nápomocen při lokalizaci a likvidaci větších požárů a živelných pohrom ve 30 případech, kromě drobných zásahů, jako například čerpání vody ze zaplavených studní. Za tuto dobu vedlo sbor 16 starostů nebo předsedů, 17 velitelů a 11 jednatelů.